Условия за ползване

 


ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТА www.hitbelio.com

 

МОЛЯ, ВНИМАТЕЛНО ПРОЧЕТЕТЕ ТЕЗИ УСЛОВИЯ! Ако използвате този уеб сайт се счита, че приемате и сте съгласни с тях. Ако не приемате тези условия, не използвайте този сайт!

 

РЕГИСТРАЦИЯ И СИГУРНОСТ

За да закупите продукт чрез сайта, вие трябва да въвеждайки вярна, пълна и точна информация, така както ви е поискана от формуляра за поръчка.

 

ВРЪЗКИ КЪМ ВЪНШНИ САЙТОВЕ

Връзки към сайтове на трети страни (links), включени във сайта, могат да ви насочат към друг сайт, който се намира извън контрола на www.hitbelio.com. www.hitbelio.com  не е отговорно за съдържанието на който и да било сайт, и предоставя тези връзки единствено като удобство.

 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Ø      Като условие за ползване на сайта, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава към www.hitbelio.com , че няма да ползва сайта за каквато и да е дейност, забранена от закона или неотговаряща на тези Общи правила.

Ø      Потребителят има право да разглежда, поръчва и получава продукти от сайта по реда и условията, посочени в него.

Ø      Потребителят има право да се информира за състоянието на своята поръчка.

Ø      Потребителят има право на доставка на заявените продукти на заявения адрес за доставка, след заплащане на продажната цена по реда, указан в сайта.

Ø      Потребителят е длъжен да заплати цената на поръчката си според обявения в сайта начин.

Ø      Потребителите на сайта нямат право да разпространяват, променят (редактират), копират (освен за нетърговски, лични цели), предават, излагат, възпроизвеждат, репродуцират, публикуват, създават вторични материали, прехвърлят, продават или по какъвто и да е друг начин използват съдържание на сайта без изричното писмено разрешение на www.hitbelio.com

Ø      Всеки потребител, независимо дали е направил поръчка или не, се задължава при ползване на сайта:

-   да не нарушава и да зачита правата и свободите на гражданите, съгласно Конституцията, законите на Република България и международни актове, по които тя е страна, правилата на морала, добрите нрави и Интернет етиката при ползване на предоставяните сайта.

-   да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;

-   да уведомява незабавно www.hitbelio.com  и съответните власти за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на сайта;

-   да не извършва злоумишлени действия.

 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА www.hitbelio.com

Ø     www.hitbelio.com  няма задължението и обективната възможност и не контролира начина, по който потребителите използват сайта.

Ø      www.hitbelio.com  има право по всяко време, без уведомяване на потребителя, когато последният ползва сайта в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на www.hitbelio.com , да прекратява, спира или променя сайта. www.hitbelio.com  не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на сайта, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез сайта наwww.hitbelio.com .

Ø      www.hitbelio.com  може да осигури публикуване на хипер-връзки към други Интернет страници и ресурси. www.hitbelio.com  не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли във връзка с използването, достъпа или достоверността на тези материали и съдържание. Потребителят носи пълна отговорност за всички причинени вреди на www.hitbelio.com  и трети лица вследствие използване или достъп до тези Интернет страници и ресурси.

Ø      www.hitbelio.com не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством ползване на сайта. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на www.hitbelio.com  във връзка с ползването на сайта от потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за www.hitbelio.com.

Ø      Потребителят е длъжен да обезщети www.hitbelio.com и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове и/ или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, хипер-връзки, материали или информация, които потребителят е използвал, разположил на сървъра, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез сайта на www.hitbelio.com  в нарушение на закона, настоящите Общи условия, добрите нрави или Интернет етиката.

 

ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от www.hitbelio.com , като същото се задължава да уведоми потребителите за промени в Общите условия, като публикува в сайта съобщение за измененията и даде достатъчен срок за запознаване с тях. В дадения срок, ако потребителят не заяви, че отхвърля промените, то той се счита обвързан от тях. В случай, че потребителят заяви в срока, че не е съгласен с промените, то www.hitbelio.com  има право веднага да спре или прекрати достъпа на потребителя до сайта, като възникналите до този момент задължения подлежат на изпълнение.

 

УВЕДОМЛЕНИЯ

Доколкото изрично не е указано друго, всички уведомления, свързани с ползването на сайта се извършват на телефоните/ адресите за контакти, обявени на видно място в сайта и респективно на посочените телефон/ адрес за контакт на потребителя. Направените по този начин уведомления се считат за надлежно получени до доказване на противното.